FIVE O’CLOCK RHYTHM

ĐIỆU NHẠC NĂM GIỜ

Khánh Hà

 

 
 

 

 

 

Nights, staying up late, listening to snow
melting, dripping from the rooftop onto
the porch. Remembering nights lying in
Sàigòn, listening to rain dripping from
the drains of a rented room at the end
of an alley, a wooden ceiling with tin
roofing, burning-hot during the day, at
night, for lying on to look up at stars.
The window always open, the wind slipping
in and out. Only five o’clock there are
people getting up to go to church. The
clopping of clogs the banging of bells.
The five o’clock rhythms now thirty years
later, still in Sàigòn — still in the small
alleys still on the wooden ceiling and tin
roofing still in the dripping of rain still
in the clopping of clogs, in the banging
of bells. The five o’clock rhythm still in
some of us, listening and watching still.

 

 

 

Last modified on 06/25/2007 4:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

Đêm thức trắng nghe tuyết tan, nhỏ
giọt tong tong từ mái xuống thềm,
nhớ những đêm nằm ở Sài gòn
nghe mưa nhỏ tong tong từ máng
xối căn nhà thuê trong con ngõ
hẹp, vách ván mái tôn ngày nóng
hừng hực, đêm có thể trèo lên
mái nằm ngắm sao trời, cửa sổ
lúc nào cũng mở, lồng lộng gió.
Mới năm giờ sáng có người dậy
đi lễ, tiếng guốc lộc cộc, tiếng
chuông beng beng, điệu nhạc lúc năm
giờ bây giờ, ba chục năm sau
Sài gòn có còn con ngõ hẹp,
còn căn nhà vách ván mái tôn,
còn tiếng mưa nhỏ tong tong, tiếng
guốc lộc cộc, tiếng chuông beng beng.
Điệu nhạc lúc năm giờ có còn
ai, nghe thấy ai, nghe thấy ai