INSECT NIGHTS

ĐÊM SÂU BỌ

Hồ Quỳnh Như

 

 
 
 

 


When the hammer came down
upon life, in the wooden house,
two shadows came together
at their heads. A journey of

pregnancy, beyond memory,
where, all planning takes root
in the hollow of the eyes. Messy
with blood, chaotic nights

of insects. Life weakens and
then is snuffed out altogether.

 

 

 

Last modified on 12/25/2006 - 06:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME

 

 

 

 

 

 


 

Khi những búa đập xuống
đời nhau, từ phiá căn
nhà gỗ. Ở đó, hai
cái bóng chụm đầu về

một hành trình mang thai
vượt ra ngoài trí nhớ.
Ở đó, mọi toan tính
nẩy mầm từ hốc mắt,

nhầy nhụa máu. Đêm
sâu bọ hỗn độn. Sự
sống yếu dần rồi tắt
lịm.
 
Sep.01.04