READING THE JOURNAL

ĐỌC TẠP

Hoàng Xuân Sơn

 

 
 

 

 

 

of Poetry the Autumn two thousand
issue, the interesting thing is the
balance between what is called new
formalism and six-eight poetry

a genuinely thorough comparison,
the equality of moon and wind, for
all those who wish to write as they please
as long as there is effort, as long as

there is no offense, no criticism
or to stand on one side throwing
stones to another side, only to under-
stand that anything written could be called

poetry if wanted to be called that;
otherwise it’s not poetry or anything
else for that matter, then it is
something that is nothing, which is really

something, and so new formalism
poetry is thus something peculiar
it’s like just writing whatever and then
breaking it down into stanzas, like dividing

up entitlements, most important
is to cut straight down the middle of a double
sylable word into two small pieces, one
above and one below, and thus we have

a new verse of poetry appearing as a dream

 

 

 

Last modified on 12/25/2006 - 06:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Chí Thơ số mùa thu hai ngàn,
thấy được điều thú vị là sự
cân phân của cái gọi là thơ
tân hình thức và thơ sáu tám

lục bát cật lực ra gì vậy.
Là đề huề trăng gió ai ưa
viết theo kiểu gì cách gì cũng
được miễn là có cố gắng, miễn

là đừng phiền hà nhau, trách cứ
nhau hay đứng về một bên ném
đá về một phía, phải hiểu như
là bất cứ gì viết ra cũng

có thể gọi là thơ nếu muốn,
còn không cũng chẳng phải là thơ
mà cũng không là cái gì cả,
một cái gì không là chính là

cái đã là, tân hình thức xem
ra cũng ngồ ngộ, có phải là
cứ viết tràng giang đại hải xong
chặt đẹp ra từng đoạn như chia

khẩu phần mà cần nhất là cắt
chính giữa một chữ kép thành ra
hai miếng nhỏ miếng bỏ trên miếng
bỏ dưới là ta có được câu

thơ mới thành hình như mơ mộng.

14.9.00