QUESTION

HỎI

Gyảng Anh Iên

 

 
 
 

 

 

Two women sitting still weaving
nets ask each other about
a thing called fate. “Is it true
that death is decided in heaven?”

The first woman looked
to the sea, where the tsunami
was moving at the speed of
a jet plane that had just flown

over to some unknown destination
across the sky with two women
below sitting still weaving
nets asking each other about

a thing called fate. “No way, for
example, if a thousand people
at a time could die of earthquake,
flood, or fire, that their fate could

not be all the same, right?” The
second woman smiled, and looked
out to the sea where the tsunami
was moving quietly, deep in

the ocean, faster than the
two women who were sitting
still weaving nets asking each other
about a thing called fate.

 

 

 

 

 

 

 

Last modified on 11/22/2006 - 11:00 AM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME

 

 

 
 

 

 

Hai người đàn bà vẫn
còn mãi ngồi đan lưới
hỏi nhau về cái gọi
là định mệnh. “Có chăng

cái chết là do trời
định?” Người đàn bà thứ
nhất nhìn ra biển, nơi
con sóng thần đang di

chuyển với vận tốc của
chiếc máy bay ban nãy
chẳng biết bay về đâu
ngang qua bầu trời phía

dưới có hai người đàn
bà vẫn còn mãi ngồi
đan lưới hỏi nhau về
cái gọi là định mệnh.

“Không có đâu, ví dụ
nếu như hàng ngàn người
cùng chết do động đất,
lũ lụt hay hỏa hoạn

thì chẳng lẽ số kiếp
họ lại giống nhau hay
sao?” Người đàn bà thứ
hai cười và nhìn ra

biển nơi con sóng thần
đang di chuyển âm thầm
dưới vùng nước sâu yên
ả với vận tốc nhanh

hơn suy nghĩ của hai
người đàn bà vẫn đang
mãi ngồi đan lưới hỏi
nhau về cái gọi là

định mệnh.