ACT...

HOẠT CẢNH...

Đức Phổ

 

 
 
 

 

 

I have seen the sunken jugs
rolling on the streets of Saigon,
the sunken jugs rolling with
the dream motorcycles from japan
china and korea and the cyclo
pedicabs and the motorized ones... some
by themselves... The sunken jugs

rolling with the dust and trash
and the trickery and the
thievery and the humanity
and the friendship and the
happiness and the sadness
and the satisfaction of
shedding one’s skin after a
long day of mental labor
and physical labor and
after a day of baloney
and peace without incident
and without work... It’s like

every sunken jug carries
with him a story sometimes
alike and sometimes unlike
each other’s, with happy stories
and sad stories and stories
both happy and sad all rolled
into one, some stories neither
happy nor sad... so that each
sunken jug rolls along his
own way, sometimes alike and
sometimes unlike each other, rolling
this way and that, zigzagging
slowly like a turtle cow
or rolling feverishly with
not a care in life for broken
arms or legs, without a care
for his own life or anyone
else’s... what do such small things
matter? Just drink a few more
sips and then roll on...

 

 

Last modified on 11/15/2006 - 07:00PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME

 

 

 

 
 
 

 

 

Tôi đã gặp những chiếc hũ
chìm lăn trên đường phố sài
gòn, những chiếc hũ chìm lăn
cùng với những chiếc xe dream
nhật bổn trung quốc hàn quốc
xe đạp xích lô đạp xích
lô máy... có chiếc tự lăn...

Những chiếc hũ chìm lăn cùng
với bụi với rác với mánh
mung chôm chỉa với nhân tình
với bè bạn với niềm vui
với nỗi buồn với sự thoải
mái cởi bỏ lột xác sau
một ngày lao động trí não
lao động tay chân sau một
ngày tầm phào bằng an vô
sự không có việc chi làm... 

Dường như mỗi chiếc hũ chìm
đều mang theo mình một tâm
sự đôi khi giống nhau đôi
khi khác nhau có những tâm
sự vui cũng có những tâm
sự buồn có những tâm sự
vui buồn lẫn lộn lại có
những tâm sự không vui không
buồn chi... nên chi mỗi chiếc
hũ chìm đều lăn mỗi kiểu
đôi khi giống nhau đôi khi
khác nhau có chiếc lăn bên
này lạng bên kia có chiếc
lăn chậm rùa bò có chiếc
lăn bạt mạng bất kể sống
chết què tay gãy chân thôi
thì sống chết mặc bây mặc
ta... nhằm nhò chi ba chuyện
lẻ tẻ cứ lai rai ba
sợi xả láng sáng lại lăn...