CALL IT LIVING

Đình Nguyên

 

 

 
 

 

 

Dying without prior notice.
Who knows ahead the hour of
death. The fateful flight is the
flight destined for a meeting

with the angels of death, for the
first and also the final time.
Nowhere to go only to
make the necessary appointment,

but to die suddenly because
an entire building collapses,
that is what is called destiny,
is it not? Isn’t destiny

what we call dying
without prior notice? So
that one has not gone anywhere,
not yet done anything, but

already knows that death is
sudden from the start, what
to call it precisely! To
die gradually is to live.

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những cái chết không được
báo trước. Có ai biết
trước sẽ chết lúc nào.
Chuyến bay định mệnh là

chuyến mà lần kề cận
với tử thần đầu tiên
và cũng là cuối cùng.
Chẳng đi đâu cả chỉ

làm đúng nghĩa tầm mức
dịch chuyển cần thiết, mà
chết đột ngột vì cả
tòa nhà sụp đổ, thì

gọi là ngày định mệnh
chăng? Có phải hai chữ
định mệnh hay được áp
đặt cho những cái chết

không được báo trước. Như
vậy chưa từng đi đâu
chưa từng làm gì, mà
đã biết mình chết ngay

từ lúc bắt đầu, gọi
là gì cho chính xác!
Chết lần mòn chết từ
từ gọi là sống nhé.

30082004