LOOKING ABOUT

TPKỳ
________________

NHÌN QUANH

 

 
 

 

 


 

 

In memory of Thái Ngọc San

There are days when went mad.
And then there are days when
madness came. And then there
are days when madness did
not come: “Damn life so
issueless/ Looking all
around but not knowing
Who to hate” * Fuck! Nguyễn Đính
is so sweet!

April 07

 (* A poem by Nguyễn Đính Trần Vàng Sao)

 

 

 

 

 

Last modified on 02/08/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thương nhớ Thái Ngọc San

Có những ngày nổi điên.
Lại có những ngày điên
nổi. Rồi có những ngày
điên không nổi: “Mả cha
cuộc đời quá vô hậu/
Nhìn quanh nhìn quất không
biết thù ai” * Đù Mạ!
Nguyễn Đính quá dễ thương!