ON THE SIDELINES

Trầm Phục Khắc
________________

BÊN LỀ

Translated by Đỗ Vinh

 

 
 

 

 


 


 
The story being retold by photographs
and words of the female reporter on
the television screen is exactly
like your story, although your story is

only retold via a language without
words by a deaf-mute girl living in
an abandoned house. Yet both of those
stories are not different than my own

story, although it is only retold
by the fragrant scents of flowers in
the night. When the fragrances of these
night flowers are still blended into

the innocent face of the deaf-mute girl,
fading in and out with photographs
and words of the female reporter on
the television screen, then all the three

stories  continue to be retold, while
waiting for a fourth story. And nothing
else will be gained other than to be retold.
Again and again.

 

 

Last modified on 03/05/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Câu chuyện được kể lại qua hình ảnh
và lời nói của người nữ phóng viên
trên màn ảnh truyền hình thì cũng giống
y như câu chuyện của ông tuy rằng

câu chuyện của ông chỉ được kể lại
qua ngôn ngữ không lời của cô gái
câm sống trong ngôi nhà hoang thế nhưng
cả hai câu chuyện ấy đâu có khác

gì câu chuyện của chính tôi dù chỉ
được kể lại qua hương thơm của những
bông hoa đêm khi mà hương thơm của
những bông hoa đêm vẫn quyện vào khuôn

mặt thơ ngây của cô gái câm chập
chờn theo hình ảnh và lời nói của
người nữ phóng viên trên màn ảnh truyền
hình thì cả ba câu chuyện vẫn được

tiếp tục kể đi rồi kể lại trong
khi chờ đợi một câu chuyện thứ tư,
và vẫn không được gì khác hơn là
được kể. Kể đi rồi kể lại.