THE SENSATION OF WAVES
CẢM GIÁC SÓNG

By Nguyễn Thị Khánh Minh
Translated by Trần Vũ Liên Tâm

 

 
 

 

 

 


 

On gentle key point
I see I’m flying high
with the green wings wide
open, feeling bluish*
I, the waves, rise up
overflowing, the blue
sea scents rise up, rise
up and bloom flowers, rise up, rise
up and break open, rise
up, rise up and expunge
all – standing waves’ ferments,
sweet seashore – my trails -
achieving dreams.

*Blue in Vietnamese is a symbol of hope.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trên điểm tựa dịu dàng
tôi thấy mình bay lên
với đôi cánh mầu xanh,
bung mình, cảm giác biếc.

Con sóng tôi dâng lên
dào dạt, hương biển xanh
dâng lên, dâng lên và
nở hoa, dâng lên, dâng

lên và vỡ tràn, dâng
lên, dâng lên và xoá
hết - sóng men bia sủi,
bờ cát ngọt  – dấu vết

tôi - thành tựu giấc mơ.