… WHAT IT IS STILL DEPENDS
… LÀ CÁI GÌ THÌ CÒN TÙY

By Nguyễn Tất Độ
Translated by Trần Vũ Liên Tâm

 

 
 

 

 


 

 

It is a Table. Seeing from
the bottom up one sees that
it is a Table. Seeing from
above down one also sees that it
is a Table. Seeing from East or
South, or West, or North all see that it
is a Table. No Table
in any perspective is the same,
but no Table whatsoever
within that perspective is not this Table …

There’s not just this one Table, one
can easily find a Table
anywhere but never truly find
two Tables identical,
because there are thousands of reasons
for them to not be totally the same …

To be called a Table without doubt
They do have attributes of a Table
just like other things that are
called Tables, but beware!
There are things that seem to have
the same attributes of a table
but they are not Tables.

Beware! Let me tell you,
If you think that I’m talking about a Table
Then just think that I’m talking
about a Table. If you think that I’m
not simply taking about
a Table, then that means I’m talking
about one-particular-thing,
but what that one-particular-thing still
depends on each person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nó là Cái Bàn. Nhìn từ
dưới lên cũng thấy nó là Cái Bàn.
Nhìn từ trên xuống cũng thấy
nó là Cái Bàn. Nhìn từ hướng Đông,
hay Nam, hay Tây, hay Bắc
đều thấy nó là Cái Bàn. Không có
Cái Bàn nào trong bất cứ
góc nhìn nào là giống nhau, nhưng không
có Cái Bàn nào trong những
góc nhìn đó không phải là Cái Bàn

này… Cái Bàn thì không phải
chỉ có duy nhất một Cái Bàn này,
dễ dàng tìm thấy Cái Bàn
có ở bất kỳ nơi đâu nhưng không
bao giờ thật sự tìm được
hai Cái Bàn giống nhau như đúc, bởi
vì có muôn ngàn nguyên do
làm cho chúng không hoàn toàn giống nhau…

Khi được gọi là Cái Bàn
thì chúng mang thuộc tính của Cái Bàn
tương tự như những cái được
gọi là Cái Bàn khác, nhưng coi chừng !
Có những cái xét ra đều
có những thuộc tính của Cái Bàn nhưng
nó lại không phải Cái Bàn...

Hãy cẩn thận ! Nói nhỏ nè,
Nếu thấy tôi đang nói về Cái Bàn
thì cứ cho là tôi đang
nói về Cái Bàn. Nếu thấy không phải
chỉ đơn giản là đang nói
về Cái Bàn, thì có nghĩa là tôi
đang nói Một Điều-Gì-Đấy,
mà cái Điều-Gì-Đấy kia là cái
gì thì còn tuỳ mỗi người.