TWO SENTENCES
HAI CÂU

By Nguyễn Tất Độ
Translated by Trần Vũ Liên Tâm

 

 
 

 

 


 

 

I picked up a poetry line on
the sidewalk, on the hot sweet-rice
bundle, which the old woman
just gave away to the beggar.
On the pushing cart she owns I
see a small sign that says,
1 thousand / bundle

I picked up a poetry line in
a restaurant, on the Crab King
dish, which a wealthy man just ordered
to please the young woman dressed
like a hooker, the menu has
the price, 1 million 5 hundred thousand

I put together those two sentences
to make a New Formalism poem
and I write behind the words that
are visible here, whoever can
read shall read!

 Note
* Vietnamese monetary transaction: 1 Thousand is equivalent  to US$ 0.15 
    1 million and 500 thousand is equal to US$ 100. 00  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Tôi nhặt được một câu thơ bên
vệ đường trên gói xôi nóng hổi
mà bà lão bán xôi vừa cho
người ăn mày, bên hông xe đẩy
của bà lão tôi thấy một tấm
biển nhỏ ghi chữ "1 ngàn / gói" *.

Tôi nhặt được một câu thơ trong
một nhà hàng trên món Cua Hoàng
Đế mà một đại gia vừa gọi
để làm vừa lòng cô gái ăn
mặc như một con điếm, menu
đề giá "1 triệu 5 trăm ngàn".

Tôi ghép hai câu ấy lại thành
bài Tân Hình Thức và tôi viết
phía sau những con chữ đang hiển
hiện này, ai đọc được thì đọc!

Chú thích

* Tiền Việt Nam: 1ngàn bằng khoảng 15 cent Mỹ.
1 triệu 500 ngàn bằng khoảng 100 đô la Mỹ