THE BLACK MARK AND A PIECE OF PAPER

Nguyễn Tất Độ
_____________________

VỆT MỰC VÀ TỜ GIẤY

Translated by Trần Vũ Liên Tâm

 

 
 

 

 


 


I make a black mark on a piece
of paper. A black mark on a
white sheet. I bring it to ask people.
Some say a black mark. Some say one
sheet of white paper. I would say,
"One sheet of white paper has a
black mark."Again, I make a black
mark on a piece of black paper.

I bring it to ask people. Everyone
says a black paper. Perhaps
because no one sees the black mark.
A black mark on a black piece of paper
is hard to see! But only I
know for sure on the sheet of black
paper that there's a black mark. Again, I ….

 

 

Last modified on 01/25/2010 8:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi quệt một vệt đen lên tờ giấy.
Một vệt đen trên tờ giấy trắng.
Tôi mang đi hỏi người. Có người nói:
"Một vệt đen". Tôi thì nói: "Một tờ
giấy trắng có vệt đen". Lại nữa, tôi

quệt một vệt đen lên tờ giấy đen.
Tôi mang đi hỏi người. Ai cũng bảo:
"Một tờ giấy đen". Có thể vì không
ai thấy vệt đen. Một vệt đen trên
tờ giấy đen thì làm sao mà thấy!
Duy chỉ mình tôi biết rõ, trên tờ
giấy đen có vệt đen. Lại nữa, tôi …