(SOME) INSANE PEOPLE
(NHỮNG) NGƯỜI ĐIÊN

By Nguyễn Tất Độ
Translated by Trần Vũ Liên Tâm

 

 
 

 

 

 


 

He likes to run in circles
and spins while running, but he is
not dizzy he even
laughs joyously, he keeps running

in circles day after
day and spins while running, conscious
times as drunk times, days as
nights, he's not asleep, everyone

says he is crazy and
persists in saying he is crazy
and he still runs in circles,
and spins while running so that,

the movements of the planet
which he and the human are living.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hắn thích chạy vòng vòng và
vừa chạy vừa quay, vậy mà hắn không
chóng mặt thậm chí hắn còn
cười khoái chí, hắn cứ chạy vòng vòng 

ngày này qua ngày khác và
vừa chạy vừa quay, lúc tỉnh cũng như
lúc say, ban ngày cũng như
ban đêm, hắn không ngủ, người ta bảo 

hắn điên và khăng khăng bảo
hắn điên hắn vẫn chạy vòng vòng, và
vừa chạy vừa quay cho giống (chưa dịch)
sự chuyển động của cái hành tinh mà 

hắn và loài người đang sống