MORNING COFFEE

Nguyễn Tất Độ
________________

CÀ PHÊ SÁNG

Translated by Đỗ Vinh

 

 
 

 

 


 


 
Drink up your morning coffee right
away!  In my cup of coffee
there is a drop of tears.  In your
cup of coffee there is a drop

of blood and let me whisper to you. 
Let me walk with your legs because
I no longer have my legs. Let me
touch life with your hands because my hands

are no more. Let me look at life
with your eyes because my eyes are
no more. Let me speak with your vocal
chords because my throat is no more …

Drink up your last drops of coffee,
such happy drops of coffee, such
hurtful drops of coffee, such neutral
drops of coffee, let me whisper

to you: Let me …

 

 

Last modified on 03/05/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Hãy uống cạn ly cà phê sáng nay
của anh đi! Trong ly cà phê của
tôi có giọt nước mắt. Trong ly của
anh có giọt máu hồng và cho tôi

nói nhỏ điều này. Hãy cho tôi đi
bằng đôi chân của anh vì chân tôi
không còn nữa. Cho tôi sờ cuộc đời
bằng đôi tay của anh vì tay tôi

không còn nữa. Cho tôi nhìn cuộc đời
bằng đôi mắt của anh vì mắt tôi
không còn nữa. Cho tôi nói tiếng người
bằng thanh quản anh vì cổ họng tôi

không còn nữa ... Hãy uống nốt những giọt
cà phê còn lại của anh, những giọt
cà phê vui sướng, những giọt cà phê
muộn phiền, những giọt cà phê trung tính,

tôi nói nhỏ điều này: Hãy cho tôi ...