THE HOLY LAND OF MAYA
THÁNH ĐỊA MAYA

By Nguyễn Phan Thịnh
Translated by Phan Khế

 

 
 

 

 


 

 

we are walking on the paths which
are so vast, which are the ancient
trails where our ancestors walked and
arrived nowhere, which are the vast

paths that have no doors and houses,
which are the paths that have no three-
way intersections, no four-way
intersections, no train stations,

and no wharfs, meeting no acquaintances
and fretting no strangers. the vast
paths are covered by a color flag 
stretching to the horizon between

two lines of speaker poles that
are echoing the songs. we march. we
march and march. we march and march. days
and nights. Taliban, Al-Qaeda,

Holocaust, the Roman soldiers,
the SS thugs, the mass killers,
the suicide bombers, the ground-to-
ground missiles, the nuclear bombs,

the dirty bombs, the biological
bombs… we walk on the vast paths, lower
our heads, and shut our mouths, days and
nights. we walk and arrive nowhere.

and in our foggy minds, we see
the holy land of the Pyramid Maya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


chúng ta đi trên những con đường
thênh thang xưa là những đường mòn
tổ tiên chúng ta đi không đến
đâu trên những con đường thênh thang
 
không cửa không nhà. những con đường
không ngã ba ngã tư không sân
ga không bến đò không gặp ai
quen và cũng không băn khoăn ai
 
lạ. đường thênh thang một màu cờ
phủ đến chân trời giữa hai hàng
loa vang dội lời ca. chúng ta
đi bước đều. chúng ta đi và đi.
 
chúng ta đi và đi. ngày và
đêm. Taliban, Al Qaeda,
Holocaust, quân La Mã, bọn
SS, sát thủ hàng loạt, bom
 
tự sát, hoả tiễn đất đối đất,
bom nguyên tử, bom thối, bom vi
sinh…. chúng ta đi trên những con
đường thênh thang đầu cúi miệng câm
 
ngày và đêm. chúng ta đi và
đi không đến đâu. và trong tâm
trí nhờ nhạt chúng ta nhìn thấy
thánh địa kim tự tháp Maya.