MASOCHISTIC SYMPHONY FOR THE NAMELESS

YET NAMED PHẠM CUNG SƠN(1)

TRƯỜNG CA HÀNH (XÁC) GỞI TỬ SĨ VÔ DANH

NHƯNG CÓ TÊN PHẠM CUNG SƠN (1)

Lý Đợi
Translated by Do Vinh

 

 
 

 

 


 

 

 

you fall down on the road crossing Bình Hưng
Hòa (also known as cremation highway)
but you cannot pull yourself up
cannot prop your firearm upon the helicopter
because you have died while you were
standing there đ … (2)

that’s it.
_________

(fun) footnote

(1) if you have an opportunity to
go by Bình Hưng Hòa cemetery,
In the direction of Tân Kỳ Tân Quý
By way of Bằng Chánh, crossing through
Bình Long and cremation gate about
49 metres, stay on the right-hand side
There are two graves near the road,
Perhaps soon to be disinterred, there
Are inscriptions in green: phạm nguyên cung
sơn fallen, phạm nguyễn cung si risen…
Catholic, maybe they are also martyrs
Men of (dis)honor.  

(2) đ… could be understood as streetwalking
(or dealing in sex movies), but don’t let your imagination run wild … *

* Note: Because đ… can also be an abbreviation
for đai (piss) or đu (fuck).

 

 

Last modified on 03/02/2009 8:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

anh ngã xuống trên đường băng qua Bình Hưng
Hòa (còn gọi tiểu lộ lò thiêu)
nhưng anh không gượng đứng lên
không tì súng trên xác trực thăng
vì anh đã chết trong lúc anh đang đứng đ... (2)

thế thôi.

chú thích (thú)

(1) nếu có dịp đi ngang
nghĩa trang Bình Hưng Hòa,
hướng Tân Kỳ Tân Quý
đi Bằng Chánh, qua ngã
tư Bình Long, qua cổng
lò thiêu khoảng 49
mét, cũng tay phải cùng
hướng, có 2 mộ chí
nằm sát đường, có lẽ
sắp bị giải tỏa nay
mai, chữ đề bia màu
xanh: phạm nguyên cung sơn
giáng, phạm nguyễn cung si
thăng... đạo công giáo, biết
đâu họ cũng sẽ là
liệt sĩ vô danh (dự)

(2) đ ... ở chỗ này xin hiểu là đứng đường
(bán phim sex lậu cũng được),
nhưng cấm suy diễn lung tung …