YOUNG WOMAN
THIẾU PHỤ

Khế Iêm

Translated by
DoVinh
Edited by Carol Compton

 

 
 

 

 


THIẾU PHỤ

tóc

rối bời mắt
ngai

ngái gương lược
bàn và ghế tựa

soi sắc xanh vàng ấm

tình câm

nén lại ngoài cửa ngoài

 

YOUNG WOMAN

hair

tangled; eyes
drowsy

mirror, comb
dressing table and chair

illuminating warm  blues and golds

a silent love

suppressed beyond the front door

 

 

Comments (Góp Ý)

1/ Lavonne Westbrooks

nice.
(Hay.)

2/ Tom Riordan

'distant love' or 'private love' might work also.
Not sure 'from' is needed in the last line.

oh you mysterious lady!

i think "silent love" better suggests the scenario you describe, yes. Tom

3/ Tiko Lewis

nice write.  don't think you
need rays of, though it doesn't
detract.

thanks,

tiko

(Bài thơ hay. Tôi không nghĩ bạn cần “rays of”, dù rằng nó không làm giảm giá trị bài thơ.)

4/ SparkyDashforth (SparkyDashforth)
Good poeming
liked it!

5/ Sparky D. Bar

a little enigmatic to me, sad too if I caught the atmosphere... welcome here (well by me at least, for it's the first time I see you're posting) - and good luck! Bar

(Một chút bí ẩn, và buồn nếu đúng là tôi bắt được cái không khí đó…)

6/ hillwalker

A very simple, enigmatic poem catching perfectly the drowsy atmosphere of a lady's boudoir. Good work.

(Bài thơ đơn giản và bí ẩn, bắt được một cách toàn vẹn không khí lơ mơ trong khuê phòng. Hay lắm.)

7/ PrinceMyshkin

The last line introduces an interesting note of mystery to this.

I don't understand why "rays of" is in parentheses?

(Dòng cuối giới thiệu một ghi chú thú vị của sự bí mật đối với bài thơ. Tôi không hiểu tại sao “rays of” lại để trong ngoặc)

6/ jaguar

Very eecummings-esque. Perfectly captured the moment, that single passing moment, much like a fine haiku.

(Rất đúng kiểu e. e. cummings. Nắm bắt khoảnh khắc toàn vẹn, một khoảnh khắc đơn giản thoáng qua, giống một bài hài cú hay.)

7/ Morpheus Sandman

Yeah, I was thinking this was very haiku-ish myself. That kind of poetry where what's left unsaid and suggested is even more powerful than the exact words said.

(Ồ, tôi đã nghĩ đây là một  thơ rất hài cú. Đó là loại thơ mà những gì không nói ra và gợi ý còn mạnh mẽ hơn là những gì nơi con chữ nói.)

8/ Hawkman

I love the economy of expression and I echo Morpheus in that I feel the power of what is left unsaid. I'm not sure about the spacing though. For me it interrupted the flow of images.

(Tôi thích cách diễn tả kiệm lời, và như Morpheus, tôi cảm được sức mạnh của những gì không nói ra. Tôi không rõ lắm về những khoảng cách dòng. Chắc là sự gián đoạn của dòng hình ảnh.)

9/ Margot

Nice to read you again, K.I.,

This sparse poem is the type of piece that suggests a work of art. In my imagination I see a young woman at her dressing table (also called a vanity).

There are only suggestions in the painting about what else might be going on in the painting (in her heart, her thoughts, what she might be preparing for or even if she is at the end of her day preparing for bed.) It doesn't matter because you've drawn a picture with very few words that has sparked my imagination.

You are a romantic!

(Bài thơ giống như một bức tranh. Trong sự tưởng tượng của tôi, với người thiếu phụ ở bàn trang điểm (cũng gọi là sự phù phiếm).

Chỉ là những gợi ý về những gì có thể xảy ra trong bức tranh (trong trái tim, trong ý tưởng, những gì bà ta sắp sửa soạn cho hoặc cho dù bà ta đang ở lúc sắp sửa đi ngủ). Cũng chẳng có gì, bởi vì bạn vẽ một bức tranh với vài chữ khiến tôi tưởng tượng ra thôi.

Bạn là một người lãng mạn.)

10/ Wendy

Hi Khe,

so nice to read your work and meet you here at TCP! I like the sparse language, details and inferences they evoke. I sensed that the "young woman" was applying her make-up, and the dressing table reflects not only the tools but also serves as a stage for longing and memory. The last lines about "a silent love/supressed beyond the front door”, are not only elegantly haunting but very effective. This is her room, her sanctuary where dream takes flight into the past and its intensity. The feeling stays here and does not exceed its boundaries, does not attempt to go beyond the front door, out into the open.

Lovely work!

(Thật thú vị được đọc bài thơ và gặp bạn ở đây. Tôi thích loại ngôn ngữ đơn sơ, những chi tiết và suy đoán mà nó gợi ra. Tôi cảm nhận “người thiếu phụ” đang trang điểm và cái bàn trang điểm không phải chỉ là một đồ vật mà là nơi để ước ao và gợi nhớ. Dòng cuối “tình câm / nén ở ngoài cửa ngoài” không những chỉ là nỗi ám ảnh duyên dáng mà còn rất hiệu quả. Đây là phòng riêng, nơi kín đáo để giấc mơ bay vào quá khứ và có cảm xúc mạnh. Cảm xúc này ở đó và không vượt qua khỏi ranh giới, không cố thoát ra ngoài cánh cửa, ngoài nơi bao la.)

 

 

Last modified on 07/06/2010 07:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC