STAIRS
BẬC THANG

Khế Iêm
Translated by DoVinh

 

 
 

 

 

 

 

 

Stairs connecting many floors, stairs
leading to many ports, stairs and
footsteps; footsteps within me some
pigeon-toed, from the city to

the open sea; footsteps within
me bleeding a lifetime of no-
madic wandering, though I have
never lived the life of a nomad;

this is to allude to the fact that
i am a fragment of the past,
crushed by butterfly wings, cast away
to become exiled in strange lands; 

no different from the stairs and
the footsteps, appearing and then
reappearing, fallen into
chaos; because it isn’t the stairs

connecting many floors, stairs
leading to many ports, and footsteps
within me still echoing sounds
drawing me eerily closer

in fact; i do not wish to speak 
an iota more of what I am 
speaking, the footsteps and the stairs
are coming to a close here.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những bậc thang nối với nhiều tầng
lầu, những bậc thang dẫn tới nhiều
đường tầu, những bậc thang và những
bước chân; những bước chân trong tôi

có ngón giao chỉ, từ phố phường
đi ra biển đông; những bước chân
trong tôi rướm đời du mục, dù
rằng tôi chưa bao giờ sống đời

du mục;  điều này ám chỉ rằng
tôi là mảnh vỡ tí ti của
quá khứ, bị cánh bướm đập, văng
ra thành kẻ lưu cư nơi miền

đất lạ;  không khác nào những bậc
thang và những  bước chân, tái hiện
rồi tái hiện, rơi trong hỗn mang;
bởi chẳng phải là những bậc thang

vẫn nối với nhiều tầng lầu, những
bậc thang vẫn dẫn tới nhiều đường
tầu, và những bước chân trong tôi
vẫn còn đang vang lên thanh âm

quyến rũ dị kỳ; thật ra, tôi
không muốn nói hơn một ly những
gì tôi nói --  những bước chân và
những bậc thang đến đây là hết.