PAGES (FROM A BOOK)
TRANG SÁCH

Khế Iêm
Translated by DoVinh

 

 
 

 

 

 

 

 

He steps out from the pages
of love stories from The
Hunchback of Notre Dame to
The Strange Tales of Liaozhai
to the “magical realism”
(One Hundred Years of Solitude)
thousands and tens of thousands
of love stories and all as fictitious
as reality and after he had
stepped out from the pages
he is no longer himself and
he is a fictitious character
he is no longer himself now
no longer the person he was
he is himself but why is it
that people are still crazy
about fiction unbelieving
of that which is real but he
still believes that he is himself
and not believing that he is not
himself although neither is real
and thus that which is fictitious
is considered to be real
after all he had stepped out
of the pages but the pages
had not stepped out of him
so that these stories are now
within him or without him
and he tells about stories or
the stories are telling about him
and then there are times when
he is telling about himself
and the stories are telling about
themselves or the stories are
just stories and he is just himself
fictitious as reality.

 

Note
1. The Hunchback of Notre Dame is
a novel of French writer Victor Hugo (1802-1885).

2. Strange Tales of Liaozhai by Chinese writer
Pu Songling (1640-1715).

3. Magical Realism is the technique that Marbriel
Garcia Marquez (born in Aracatara, Colombia,
in March 1928) uses in his novels and short stories.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chàng bước ra khỏi trang
sách nghe thì thầm lời
kể về những mối tình
từ “Thằng Gù Nhà Thờ
Đức Bà” tới Liêu trai
tới “hiện thực huyền ảo”
(Trăm Năm Cô Đơn) hàng
ngàn hàng vạn mối tình
và hình như toàn là
những chuyện bịa đặt bịa
đặt như thật và chàng
sau khi bước ra khỏi
trang sách chàng cũng không
còn là chàng chàng là
chàng bịa đặt chàng không
phải chàng bây giờ không
phải chàng trước kia chàng
là chàng nhưng tại sao
người ta vẫn say mê
những điều bịa đặt và
không tin những điều có
thật như chàng vẫn tin
chàng là chàng và không
tin chàng không phải là
chàng có điều là không
có điều nào có thật
là thật nên những điều
bịa đặt được coi như
là thật dầu gì chăng
nữa thì chàng đã bước
ra khỏi trang sách mà
trang sách lại không thể
bước ra khỏi chàng, như
vậy những câu chuyện kể
bây giờ đang ở trong
chàng hay ngoài chàng và
chàng kể câu chuyện hay
câu chuyện kể chàng cũng
có khi chàng đang kể
chàng và câu chuyện đang
kể câu chuyện hoặc câu
chuyện chỉ là câu chuyện
và chàng chỉ là chàng
vân vân và vân vân
cho đến khi cả câu
chuyện và chàng đều chỉ
là những điều bịa đặt
bịa đặt như thật.