MUTE
CÂM

Khế Iêm

Translated by
DoVinh
Edited by Carol Compton

 

 
 

 

 


CÂM

hình nộm
(bằng rơm)
dang tay ra

đừng bao giờ hỏi han gì về đời sống nhé

nếu nói không
sẽ biết thế nào là mồi lửa

câm như thóc

 

MUTE

scarecrow
(made of rice straw)
arms outstretched

don’t ever ask anything about life, alright?

if only speaking
would make us aware of what it is to be ignited

mute as paddy

 

 

Comments (Góp Ý)

1/ hi Khe Iem,
i absolutely adore this original poem, the thought it conveys!...

but it is abrupt and rather too cryptic at line: "arms outstretched" (my opinion only)

of course i read it as
your arms outstretched/with arms outstretched ...?

ignited
also seems abrupt to me, (my opinion only,... others may think otherwise)
regards

- Preprat

Tôi tuyệt đối quí trọng bài thơ, ý tưởng mà nó chuyển tải … nhưng nó rời rạc và khó hiểu ở dòng: ‘dang tay ra’ (ý kiến của tôi thôi), dĩ nhiên tôi hiểu là ‘ tay của anh dang ra’ (Ghi chú: tay này là tay của bù nhìn).

‘mồi lửa’ cũng vậy.

kính chúc.

 

2/ Khe Iem,

I couldn't quite comment on this at first because I think the metaphor is so strong it leaves me speechless. It's a powerful metaphor. My only thought is that (for me) I did not need to read (what came across to me as) an 'explanation'; i.e., '(made of straw)'.

(From 'The Wizard of Oz', many of us are familiar with who the scarecrow is and of what he is made. If we haven't read the book or seen the movie, we still know that from which a scarecrow is made.)

You might consider deleting that line.
Then again, you might consider ignoring my comment.
This is a neat, powerful, compact poem.

'Mute as paddy' echoed another place, another time. It was eerie and well placed.

I have the feeling in this brief poem of both contemporary thought and feeling as well as some time gone by...it is the language of the poem that shifts ever so slightly that caused my reaction.

For better or for worse, this is my read.
I enjoyed this poem completely.

- Margot

Tôi không thể góp ý bài thơ này lúc đầu tiên vì tôi nghĩ ẩn dụ của nó quá mạnh làm tôi không nói nên lời. Đó là thứ ẩn dụ đầy quyền năng. Tôi chỉ có ý nghĩ là tôi không cần lời ‘giải thích’ ‘(làm bằng rơm)’. (Ghi chú: ‘bằng rơm’ nhấn mạnh là dễ bắt lửa chứ không phải để ‘giải thích’)

(trong 'The Wizard of Oz', chúng ta đã quen thuộc với thàng bù nhìn là gì và làm bằng gì. Nếu chúng ta chưa đọc sách hay xem phim, thì mới cần biết thằng bù nhìn làm bằng gì.)

Bạn nên xóa cái dòng này.

Thế nhưng, bạn cũng có thể bỏ qua ý kiến của tôi.

Đây là một bài thơ hay, mạnh mẽ, cô đọng.

‘câm như thóc’ âm vang một không gian và thời gian khác. Lạ kỳ nhưng đặt đúng chỗ.

Tôi có cảm tưởng cả về ý tưởng và cảm xúc đương thời cũng như một thời đã qua … do ngôn ngữ của bài thơ chuyển nhẹ nhàng gây phản ứng nơi tôi.

Hay hay dở, đây là sự đọc của tôi.

Tôi thưởng thức bài thơ này một cách vẹn toàn

 

3/ Enigmatic in the best sense, Khe.

Bí ẩn trong ý nghĩa tốt nhất.

- milner

4/ Khe Iem, what a powerful poem! S3 is just killer, and S4 such a strong image to end with. I have the feeling I'm missing something when it comes to L2, though. It strikes me just as a distraction, something I already knew.

- Tom

Một bài thơ mạnh mẽ làm sao! Câu 3 như kẻ sát nhân, và câu 4 là hình ảnh rất mạnh để kết thúc. Tôi có cảm tưởng thiếu vắng cái gì ở dòng 2. Nó làm tôi như bị lạc hướng, một cái gì tôi đã biết.

Quote from: Khe Iem on May 04, 2010, 12:53:45 AM

MUTE
By Khe Iem

scarecrow
(made of straw)
arms outstretched

don’t ever ask anything about life, alright?

if only speaking
would make us aware of what it is to be ignited

mute as paddy

- Tom Riordan

 

5/ This is a great line:

"if only speaking
would make us aware of what it is to be ignited"

Nice compact little piece - I would like the title better if it wasn't all capital though "Mute".....just a thought

Một bài thơ cô đọng tinh tế - Tôi thích cái tựa đề không toàn là chữ hoa. "Mute' chẳng hạn.

- Michelle

 

6/ Khe Iem, I just realized that the straw in S1 and paddy in S3 are closely linked if the straw is rice straw, which didn't occur to me at first, ignorant of rice farming as many of us are in U.S. If desired, and if I'm not missing something else about your L2, you could make that link more explicit with an opening like

rice straw
scarecrow
arms outstretched

Tôi vừa nhận ra, ‘rơm’ ở câu 1 và ‘thóc’ ở câu 3 có liên hệ chặt chẽ nếu ‘rơm’ là ‘rơm lúa’, điều đó đã không xảy ra với tôi lúc đầu đọc bài thơ, bỏ qua rơm ở nông trường như ở Mỹ. Như thế tôi sẽ không cảm thấy thiếu vắng một cái gì ở dòng 2. Bạn có thể làm rõ ràng hơn nếu thay là ‘rơm lúa’

(Ghi chú: straw có nghĩa tổng quát, còn rice straw có nghĩa đặc thù).
 
-Tom

 

 

Last modified on 05/16/2010 07:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC