SUITE NUMBER 5
TỔ KHÚC THỨ 5

By Gỷang Anh Iên
Translated by Trần Vũ Liên Tâm

 

 
 

 

 


 

 

Doesn’t need the “Gloomy
Sunday”, but the sky is still
morose and overcast like
the song of Thai Thinh echoing
from the old computer’s
speakers of a Thursday,
the sky still has many clouds
as if it couldn’t wake him
up any earlier, for any
joy, so that he’s no longer
gloomy like this song now

unknown of its writer,
echoing in the sound
of the wind chime hanging
besides the empty door.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Không cần một chủ nhật 
buồn, thì trời vẫn u 
ám và ảm đảm như 
bài ca của Thái Thịnh, 
đang văng vẳng trong chiếc 
loa máy tính cũ kĩ 
của một ngày thứ năm, 
trời vẫn nhiều mây như 
thế đã không thể đánh 
thức hắn sớm hơn, cho 
bất cứ một niềm vui 
nào, để hắn thôi ảm 
đạm như bài ca giờ 
cũng không biết là của 
ai, đang văng vẳng trong 
tiếng phong linh treo bên 
cửa vắng.