SOUNDLESS
VÔ THANH

By Gỷang Anh Iên
Translated by DoVinh

 

 
 

 

 

 

 

life stifled like your
feet stuffed into a pair
of shoes every morning
to go to the factory

to work six hours a day
only to get a dollar of pay
enough for a comfortable
life like your hand will

only have enough
strength to gently hold
my hand in the deep
dark night with hope and

opportunity for a brighter
life like a glass of spring
water passed over for lack of
time to drink in the morning

you forget about putting on
your shoes so you can come
sit and hold my hand.

 

 


Last modified on 05/16/2010 8:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.

MUCLUC


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

cuộc sống ngột ngạt như
đôi chân em sẽ xỏ
vào đôi giày mỗi sáng
để đến sở làm mười

sáu tiếng mỗi ngày chỉ
để nhận một đồng lương
đủ cho một cuộc sống
bình yên như bàn tay

em sẽ chỉ còn đủ
sức nắm hờ lấy tay
anh trong đêm tối mịt
mờ những hi vọng và

những cơ hội cho một
cuộc sống tươi sáng hơn
như ly nước suối không
kịp uống trong buổi sáng

em quên xỏ đôi giày
để đến ngồi nắm lấy
tay anh.