STILL LIFE

TĨNH VẬT

Đài Sử
Translated by Trần Vũ Liên Tâm

 

 
 

 

 


 

 

The wine glass is being pushed back
and forth on the table, the hand
holding the wine glass changes
the beginning speed of the wine
glass, fast to the point of feeling
dizzy, the hand holding the wine
glass is proportional with its
speed,  the spoken words disproportional
against it, with time the speed of
the wine glass slows down and then the
hands become indifferent with
it and then the spoken words are
harsh with it, the wine glass moves
with such speed that it’s drunk to
the point it cannot stand firmly,
the wine glass drops into space touching
the earth [and] shatters.

 

 

Last modified on 03/02/2009 8:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ly rượu được đẩy qua
đẩy lại trên bàn, bàn
tay cầm ly rượu thay
đổi tốc độ di chuyển
ban đầu của ly rượu,
nhanh đến chóng mặt, bàn
tay cầm ly rượu tỷ
lệ thuận với tốc độ
của nó, lời nói tỷ
lệ nghịch với nó, theo
thời gian tốc độ của
ly rượu chậm dần và
rồi những bàn tay hờ
hững với nó và rồi
những lời nói chua chát
với nó, ly rượu di
chuyển với vận tốc say
cho đến khi nó không
còn đứng vững, ly rượu
rơi vào khoảng không chạm
đất vỡ toang.