SHADOW
Đài sử

_____________________________________

BÓNG
Translated by Trần Vũ Liên Tâm

 

 
 

 

 

 

 

 

Time rushes when the baby
walks out doors when the rows
of trees are naked at the
end of the year along
with weddings and funerals
the shadows of the old
collapses into new
shadows.

 

 

 

 

 


Last modified on 09/27/2010 8:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.

MUCLUC


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thời gian vội vã khi
đứa con nít đi ra
khỏi cửa khi những hàng
cây trần truồng vào cuối
năm song song đám cưới
và đám ma những bóng
cũ trùng lấp thành bóng
mới.