A SET OF REAL NUMBERS
TẬP HỢP SỐ THỰC

Đài Sử
Translated by Phan Khế

 

 
 

 

 

 

 

 

If saying that y is
life, then just say that z
is love. If
saying that u is
friend, v is
coffee, and
t is a tryst,       
then y = z        
+ u + v
+ t
appears to fall
short. If saying
that r is the past,
s is present,
and t is future, then
y = z +
u + v +
y + r +
s + t
appears
still not enough.
I will say that m is
the spring, n is  
winter, l is
drops of tears,
o is hand-holding,
p is anxiety,
and q is ignorance.

y = all

If saying that x is you,

then y will be equal
to x and will be equal
to zero when you are
not a real number anymore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu gọi y là 
đời sống, gọi z
là tình yêu. Nếu
gọi u là bạn
bè, gọi v
cà phê, và gọi
t là hò hẹn
thì y = z
 +  u + v
 + t  hình như
vẫn thiếu. Nếu gọi
r là quá khứ,
gọi s là hiện
tại, và gọi t
là tương lai thì
y = z +
u + v +
t + r +
 s + t hình
như vẫn chưa đủ.
Sẽ gọi m
mùa xuân, n
mùa đông, l
những giọt nước mắt,
o là tay nắm,
p là dày vò,
q là u mê.
....
y = tất cả
Gọi x là em
thì y sẽ bằng
x và sẽ bằng
không  khi em không
còn là số thực.