DOES BOLSA HAVE ANYTHING NEW, HONEY?
BOLSA CÓ GÌ LẠ KHÔNG EM?

Đỗ Quyên
Translated by Trần Vũ Liên Tâm

 

 
 

 

 

 

 

 

The question without answer, be-
cause you‘re no longer mine,
even so Bolsa still belongs
to you, though I still belong

to Bolsa, though I still belong
to you, so now the question
is do you have any news,
Bolsa

 

Bolsa is known as the capital of the Vietnamese refugee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

câu hỏi không có câu đáp, tại
vì là em không thuộc về anh
nữa, cho dù bolsa vẫn thuộc
về em, cho dù anh vẫn thuộc

về bolsa, cho dù anh vẫn
thuộc về em, thế thì giờ câu
hỏi là em có gì lạ không
bolsa

Vancouver, 19-8-2009

Ghi chú: Bolsa được coi là thủ phủ của người Việt tị nạn.