THE PASSING OF THE YEAR

NĂM QUA THÁNG TỚI

Do Vinh

 

 
 

 

 

 

Time cuts deep lines into faces
That tears cannot soothe.
Age is an illusion that all must suffer
But that none could cure.

2.6.2011

 

Thời gian là con đao khắc sâu
Những vết hằn mà nước mắt không thể xoá.
Tuổi già là căn bệnh ảo giác
Ám hại tất cả mà không ai có thể cứu chữa.

2.6.2011