SKYROCKET
PHÁO THĂNG THIÊN

Đoàn Minh Hải
Translated by Phan Khế

 

 
 

 

 

 

 

 

I learned and I saw
That all apples fall
Down, that all things without
Wings would fall down

Where they must fall down .
I also saw that
A human being
Was beheaded and

His blood stream rocketed
High. Thus the law of
Newton was wrong, because
The blood Could not have

Wings…

Saigon 09 – 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi đã học và tôi
Đã thấy trái táo rơi
Xuống, mọi vật không có
Cánh đều rơi xuống tại

 

Chỗ rơi và đúng chỗ
Tôi cũng đã thấy người
Ta khi bị chặt đầu
Máu vọt bắn lên cao

 

Như vậy định luật New –
Ton đã sai dù máu
Không thể nào có cánh…

Saigon 09 – 02