SCRIPTURE OF CALMNESS
KINH THẢN NHIÊN

By Đoàn Minh Hải
Translated by Phan Khế

 

 
 

 

 


 

 

Calmly sitting and watching the flame from
A Candle… calmly sitting and watching
The flames from a hundred candles… calmly sitting
And watching the flames engulfing the roof

Of a house… calmly sitting and watching
The flame engulfing the roof of a temple…
Calmly sitting and watching the flame en-
Gulfing the spire of a church, from a Parish…

Calmly sitting and watching the flames spreading
And engulfing the forests and paddy fields
And calmly sitting and watching, then lying
And rolling joyfully while seeing the

Flames engulfing the lands and waters that
They usually call the homeland… Yet who
Sat and watched very calmly, and who ignited
The first flame.

300403

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 Thản nhiên ngồi nhìn ngọn lửa từ cây
Nến… thản nhiên ngồi nhìn lửa từ trăm
Cây nến… thản nhiên ngồi nhìn ngọn lửa
Bốc lên từ một mái nhà… thản nhiên
           
Ngồi nhìn ngọn lửa bốc lên từ mái
Chùa… thản nhiên ngồi nhìn ngọn lửa cháy
Từ một đỉnh nhà thờ, từ một xóm
Đạo… thản nhiên ngồi nhìn ngọn lửa lan rộng

Bốc cao từ những cánh rừng, ruộng đồng
Và thản nhiên ngồi nhìn rồi nằm lăn
Ra khoái trí khi thấy lửa cháy cả
Một giải đất nước mà người ta thường

Gọi là quê – hương… Nhưng ai đã ngồi
Nhìn rất thản nhiên và ai đã đốt
Lên ngọn lửa ban đầu.

300403