ABOVE THE NUTGRASS

Đoàn Minh Hải
______________________

TRÊN ĐẦU CỎ CÚ

Translated by Phan Khế

 

 
 

 

 


 

 

A hunchback guy and a smiling
Guy … Both guys befriend each
Other; the hunchback guy just
Stays with his hunch, and the smiling

Guy just stays smiling. A chair
And a table, a table and
A chair. Both of them play 
Together, giving birth to

A cup of coffee. A guy
And a gal. A gal and a guy
Both of them play together
Giving birth to the mind of

Hatred. Giving birth to the nutgrass …

Sàigòn 011202

 

 

Last modified on 02/15/2010 8:00 PM © 2004 2010www.thotanhinhthuc.org.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
Thằng gù và thằng cười
Hai thằng chơi với nhau
Thằng gù thì cứ gù
Thằng cười thì cứ cười
           
Cái ghế và cái bàn
Cái bàn và cái ghế
Hai cái chơi với nhau
Đẻ ra ly cà phê

Thằng người và con người
Con người và thằng người
Hai đứa chơi với nhau
Đẻ ra lòng thù hận

Đẻ ra cây cỏ cú ...

Sàigòn 011202