SOME DISCARDED DISHES
 VÀI MÓN BỊ ĐỔ ĐI

By Bỉm
Translated by Trần Vũ Liên Tâm

 

 
 

 

 


 

 

you made the egg dish and
pumpkin soup, i vaguely
remember, when  this
morning you woke up

very early, (you’re)
cooking while admiring
me sleep, i thought so,
i try to strain my eyes

open to start a new day,
(i) saw you were careful-
ly cooking and care-
fully admiring me

sleep, such that we threw
the egg dish away
the pumpkin soup and some
other dishes just because

i said (i) don’t want to
eat anything, when i try
to strain my eyes open
to start a new day,

by your side and the egg dish
and pumpkin soup and
some other dishes, you
carefully admire me

when I was sleeping
this morning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

em làm món trứng và
canh bí, anh chỉ nhớ
lờ mờ vậy, khi sáng
nay em dậy rất sớm,

vừa làm vừa ngắm anh
ngủ, anh nghĩ vậy, anh
cố căng mắt ra để
khởi động một ngày mới,

thấy em đang chăm chút
làm và chăm chú ngắm
anh ngủ, thế mà chúng ta
đã đổ đi món trứng

canh bí và vài món
khác chỉ tại anh nói
không muốn ăn gì, khi
anh cố căng mắt ra

để khởi động một ngày
mới, bên cạnh em và
món trứng và canh bí
và vài món khác, em

chăm chú chăm chú ngắm
anh khi anh ngủ lúc
sáng nay.