THIS MORNING / (IN) THE SPRING
GARDEN / PLUCKING FLOWERS

BUỔI SÁNG / VƯỜN HOA / HÁI HOA

Biển Bắc

 

 
 

 

 


 

 

Flowers still bloom in the spring
garden this morning though spring
is a little late as winter
wrangles with autumn a little
longer so it’s rather chilly
in the garden this morning when
I pluck a spring flower for you
this year just like every
other year yet … there’s a difference!

(2, 0 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Hoa vẫn nở trong
vườn sáng nay cho
dù xuân năm nay
về hơi muộn vì
mùa đông cứ giằng
co với mùa thu
nên trong vườn sáng
nay hơi lạnh khi
anh hái đóa hoa
xuân để tặng em
năm nay như mọi
năm ấy mà (!) … khác!

(đầu 2, không 7)