STORM IN A GLASS (OF WATER)
GIÔNG BÃO TRONG LY NƯỚC

Biển Bắc
Translated by the author

 

 
 

 

 

 

 

 

Outside the storm
rages on the trees
are swaying in
front of the cafe  
where a couple sits 
cosily stirring up
a storm in a full glass
of water

(mid 2, zero 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên ngoài giông
bão tơi bời
đang xô ngả
nghiêng hàng cây
trước quán bar
trong đó có
đôi tình nhân
đang đầm ấm
ngồi khuấy động
tơi bời cơn
giông bão trong
ly nước…đầy.

(giữa 2, không 7)