RUBBING
Biển Bắc

_____________________________________

CỌ XÁT
Translated by BB

 

 
 

 

 

 

 

Every rubbing creates some sounds
of objects colliding with each
other; also, sometimes, probably
there are a few broken pieces
(fallen out from the rubbing) which will
create some following sounds, forming
a rhythmical melody in space:
to say the present of the existing
in the universe. All those sounds are: tok
tok; clang clang; dong dong; clash clash; etcetera.
Likewise ha ha; hic hic; ah aah; grrr
grrr; etcetera: are actually
the melody, which is created from all
clashes of body against body; thoughts
upon thoughts. As to say the present
of human beings in living, when human
life constantly comes into contact with
life … ever since!

(8, 06)

 

 

 

 


Last modified on 09/27/2010 8:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.

MUCLUC


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự cọ xát nào cũng làm
ra những tiếng kêu của vật
thể va chạm vào nhau; mà
nhiều khi, rất có thể, sẽ
có những miếng bể (từ cái
cọ xát rớt ra) cũng tạo
nên những tiếng kêu tiếp theo
nhau thành một giai điệu nhịp
nhàng trong không gian: để nói
lên cái có-mặt của sự
hiện có trong vũ trụ. Muôn
tiếng kêu kia là những: kóc
kóc; keng keng; bộp bộp, chéo
chéo; vân vân. Cũng như ha
ha; hu hu; a á; khờ
rờ; vân vân: vốn là giai
điệu được tạo nên từ những
va chạm của thân xác với
thân xác; tư tưởng với tư
tưởng. Cũng để nói lên cái
có-mặt của con người trong
cuộc sống, khi đời người cọ
xát với cuộc đời ... từ đó!

(đầu 8, 0 sáu)