AT THE STATION
NƠI BẾN GA

Biển Bắc
Translated by The Author

 

 
 

 

 

 

 

 

The guy often stands on
the other side of the track
as I stand on this side
waiting for the train taking us
to the next stop which is the
destination of our journey only
that his destination is the stop
behind the end of my itinerary     
and mine is the stop behind the      
end of his itinerary

I am standing on this side of
the platform on the other
side of the track where he is
standing we look at each other
doubting...

(begin 2, zero 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gã thanh niên vẫn đứng bên
kia đường ray xe lửa như
mọi ngày tôi đứng bên này
ga xe lửa chờ chuyến xe
tới đưa chúng tôi tới trạm
tới là mục đích của hành
trình của chúng tôi. Có điều
mục đích/trạm xe mà hắn
muốn tới nằm ở trạm xe
đằng sau lưng của tuyến hành
trình của tôi còn trạm xe/
mục đích tôi muốn tới lại
ở trạm xe đằng sau lưng
trên tuyến hành trình của hắn.

Tôi đứng bên này ga bên
kia đường ray sắt hắn đứng
chúng tôi nhìn nhau... nghi hoặc.

(đầu 2, không 7)