A BILINGUAL EDTION

mm

THƠ SONG NGỮ

Consulting Editor
Richard H.Sindt

 

Biển Bắc

Bỉm

Đặng Xuân Hường

Đài Sử

Đoàn Minh Hải

Đỗ Vinh

Đỗ Quyên

Gyảng Anh Iên

Hải Vân

Huy Hùng

Inrasara

Khế Iêm

Lý Đợi

Nguyễn Đạt

Nguyễn Đình Chính

Nguyễn Hoài Phương

Nguyễn Phan Thịnh

Nguyễn Thị Khánh Minh

Nguyễn Tất Độ

Phan Tấn Hải

Thiền Đăng

TPKỳ

Trầm Phục Khắc


 

 

 

   
  ©2006 thotanhinhthuc.org. All rights reserved.