A BOOKMARK

Tom Disch

_______________________________

DẤU TRANG

Translated by KI

 

 
 

 

 

 

mm

 


A BOOKMARK

Four years ago I stared reading Proust.
Although I’m past the halfway points, I still
Have seven hundred pages of reduced
Type left before I reach the end. I will
Slog through. It can’t get much more dull than what
Is happening now: he’s buying crepe de chine
Wraps and a real, well-documented hat
For his imaginary Albertine.
Oh, what a slimy sort he must have been –
So weak, so sweetly poisonous, so fey!
Four years ago, by God! – and even then
How I was looking forward to the day
I would be able to forgive, at last,
And to forget Remembrance of Things Past.

 

DẤU TRANG

Bốn năm trước đây tôi chăm chú đọc Proust.
Mặc dầu tôi đã đọc qua một nửa, vẫn còn
Bẩy trăm trang chữ nhỏ còn lại trước khi chấm
Dứt. Tôi sẽ cặm cụi cho xong. Nó không thể
Chán ngắt hơn nhiều những gì đang xảy ra bây
Giờ: nhân vật Albertine đang mua những gói
Thức ăn hiệu crepe de chine và một cái nón
Được diễn tả rõ ràng như thật vì sự tưởng
Tượng của hắn. Ôi, hắn phải là lọai người giả
Dối thế nào – yếu đuối, độc ác một cách ngọt
Ngào, phù phiếm như thế! Bốn năm trước, bởi Chúa! –
Và ngay lúc đó Làm sao tôi lại mong mỏi
Tới ngày tôi có thể quên, sau cùng, và để
Quyên Nhớ lại thời Gian Đã Mất.

 

___________________________________

Tiểu sử
Tom Disch, sinh năm 1940, là một nhà tiểu thuyết sung mãn, một nhà thơ, một nhà phê bình, sống ở New York City. Những tiểu thuyết của ông gồm: Camp Concentration, 334, The Businessman, và The Priest. Những tuyển tập thơ gồm: Burn This, Dark Verses and Light, và Yes, Let’s. Ông cũng viết sách cho thiếu nhi như The Brave LittleToast. Một tuyển tập tiểu luận, The Castle of Indolence, do nxb Picador năm 1995. Những bài phê bình của ông được đăng trên The New York Times, Los Angeles Times, Washington Post, The Hudson Review, The nation, TLS, và đâu đó.

 

 

Last modified on 05/22/2012 8:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.