Elizabeth Alexander

DEADWOOD DICK

_______________________________

DEADWOOD DICK

Translated by KI

 

 
 

 

 

mm


DEADWOOD DICK

“Come on and slant  your eyes again, O
Buffalo Bill.”

Carl Sandburg

Colored cowboy named Nat Love,
They called him Deadwood Dick.
A black thatch of snakes for hair,
Closed-mouthed. Bullet-hipped.

One knee bent like his rifle butt,
Just so. Rope. Saddle. Fringe.
Knock this white boy off my shoulder.
Stone-jawed, cheekboned man.

Mama, there are black cowboys.
A fistful of black crotch.
Deadwood Dick: Don’t fuck with me.
Black cowboy. Leather hat.

 

 

DEADWOOD DICK

“Cố lên và liếc mắt lần nữa, Ôi Buffalo Bill”
Carl Sandburg

Cao bồi đen tên Nat Love,
Chúng gọi hắn là Deadwood Dick.
Tóc quắn đen như rắn,
Miệng mím chặt. Còm nhom

Một đầu gối cong như báng súng,
Đúng thế. Dây thừng. Yên ngựa. Viền tua.
Tống khứ gã trắng ám khí này đi
Hàm bạnh. Gò má cao.

Má, có những cao bồi đen.
Một nhóm người đen.
Deadwood Dick: Đừng trêu tức tao.
Cao bồi đen. Mũ da.

 

 

 

Last modified on 10/22/2014 8:00 PM © 2004 2014 www.thotanhinhthuc.org.