VÔ LỐI

Gỷang Anh Iên

 

 
 

 

thì em cũng chỉ ăn như
thế thôi sau một giấc ngủ dài nghĩa
là một bữa cơm một bữa
ngủ là quá đủ cho một cuộc sống
đèm đẹp không nhiều thì giờ
mặc cả cho một bữa ước mơ lẫn
một bữa hi vọng để có
được hơn một bữa cơm và hơn một
bữa ngủ cho nên có lẽ
em sẽ thôi chỉ ăn như thế sau
một giấc ngủ dài để có
thêm thì giờ mặc cả cho một sống
đèm đẹp hơn là một bữa
cơm và một bữa ngủ mà em nghĩ
là quá đủ!

July 2007

 

 

Last modified on 02/07/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC