GẦN XA VÀ

Gỷang Anh Iên

 

 
 

 

hai gã con trai ngồi
nhìn nhau từ hai chiếc
bàn xa nhau trong quán
nước, hai đôi mắt cũng

xa nhau chỉ có ánh
mắt nhìn nhau thật gần
nhau. Vì ở trong quán
nước có những chiếc bàn

đặt xa nhau cho khách
ngồi xa nhau tránh cái
nóng nực và những phiền
phức có thể xảy ra

khi ngồi gần nhau. Chỉ
có hai gã con trai
ngồi nhìn nhau như thể
chẳng còn gần nhau hơn

được nữa trong một quán
nước mà các bàn đều
đặt xa nhau. “Tính tiền”,
nụ cười gần. Xa nhau.

Jan 15/2005

 

 

 

Last modified on 02/07/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC